Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Handelsonderneming Boshoeve

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst en uitvoering daarvan tussen Boshoeve en de klant. Boshoeve behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Indien u een overeenkomst sluit met Boshoeve, geeft u daarmee te kennen dat u met deze algemene voorwaarden bekend bent en ermee akkoord gaat.

1.Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Boshoeve: Handelsonderneming Boshoeve. Een groothandel in metalen en partijgoederen alsmede verkoper van isolatiepanelen, hout- en bouwmaterialen, gevestigd te Vroomshoop.
 • Klant:  De natuurlijke persoon die (eventueel op afstand) een overeenkomst sluit met Boshoeve.
 • Overeenkomst op afstand: Overeenkomst tussen de klant en Boshoeve die uitsluitend via communicatietechnieken op afstand worden gesloten.
 • Product: Artikel(en) die vanwege de overeenkomst tussen  Boshoeve en de klant op tijd geleverd dienen te worden aan de klant en de klant hiervoor het de overeengekomen prijs aan Boshoeve dient te voldoen.
 • Website: De website www.boshoeve.com en alle onderliggende pagina’s. De geplaatste “links” op de website naar andere websites zijn uitdrukkelijk uitgezonderd.

 

2. Bestelling en prijzen

 1. De klant kan via de website, telefonisch dan wel ter plekke een bestelling plaatsen bij Boshoeve. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Boshoeve per e-mail, telefonisch dan wel ter plekke de bestelling bevestigd. De klant heeft recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De prijzen die zijn genoemd op de website, offertes en/of bestelling zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website worden getoond en het betreffende product kan worden geleverd door Boshoeve.
 4. Op de website worden maten, gewichten en (technisch) tekeningen van producten zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Producten kunnen echter op details afwijken. De afbeeldingen op de website zijn uitsluitend illustratief en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien de klant een product (o.a. houtproducten en sandwichpanelen) besteld, moet de klant er bewust van zijn dat de werkelijke lengte circa 3 cm plus of min kan variëren. Alle lengtes op de website, in de prijslijst en offerte zijn gebaseerd op Houtbondmaten.

3. Levering

1. Op de offerte aangegeven levertermijnen zullen door Boshoeve worden gehanteerd, echter zullen deze nooit als fatale termijn gelden.

2. De klant is gerechtigd de order schriftelijk te annuleren, indien Boshoeve de aangegeven levertijd op de orderbevestiging met meer dan twee weken overschrijdt. Boshoeve dient in dat geval echter wel van de klant de gelegenheid te krijgen  om alsnog binnen 10 dagen na de datum van het schrijven van de klant te leveren.

3. In geval producten worden verzonden aan de klant, vraagt Boshoeve altijd eerst een offerte van de verzendkosten. De offerte wordt vervolgens overlegd met de klant en na akkoord wordt opdracht voor verzending/transport gegeven. De transport/verzendingskosten zijn voor rekening van de klant. De klant dient op de overeengekomen dag, tijdstip en afleveradres aanwezig te zijn. Indien dat niet het geval is of de klant heeft nagelaten instructies en informatie te verschaffen die noodzakelijk zijn om het product af te leveren, wordt het bestelde product niet afgeleverd. Het transport zal opnieuw moeten worden ingepland. Boshoeve zal hiervoor het overeengekomen bedrag aan transportkosten in rekening moeten brengen bij de klant bovenop de koopsom. Deze kosten dienen voorafgaand aan de nieuwe poging om af te leveren zijn overgemaakt naar de bankrekening van Boshoeve. De aflevering van producten van Boshoeve geschiedt uitsluitend op de begaande grond bij een oprit of parkeerplaats. Boshoeve zal geen verantwoording dragen voor eventueel verticale transport, hiervoor dient de klant zelf zorg voor te dragen.

 

4 Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de overeengekomen leveringsdatum dient de koopsom te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Boshoeve. Indien de klant hieraan niet voldoet, zal de levering worden uitgesteld en zal Boshoeve rente- en incassokosten in rekening brengen. Indien goederen zijn gekocht bij de winkel van Boshoeve en derhalve direct zijn geleverd dient ter plekke de betaling plaats te vinden.
 2. Boshoeve is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant binnen 8 dagen na schriftelijke aanmaning niet overgaat tot betaling van het verschuldigde bedrag. De klant zal in dat geval een bedrag van 50% van de koopsom verschuldigd zijn aan Boshoeve uit hoofde van schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van ontbinding.
 3. Boshoeve behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren  goederen, totdat de koopprijs voor al deze  goederen geheel is voldaan. De klant is verplicht om de producten tot verkoop als herkenbare eigendom van Boshoeve te bewaren.

 

5 Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel wordt op de geleverde producten van Boshoeve een garantie van 6 maanden gegeven, tenzij het B-keusproducten betreft of restpartijen. Op B-keusproducten en restpartijen wordt geen garantie gegeven.
 2. De klant maakt geen aanspraak op garantie indien de klant een product van Boshoeve onjuist heeft gemonteerd, onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt of indien de klant of een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boshoeve  wijzigingen hebben aangebracht, dan wel hebben getracht het geleverde product aan te wenden voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd. 
 3. Afwijkingen ten aanzien van slijtvastigheid, kleur en dergelijke die vanuit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de gebruikelijke geldende normen, vormen geen aanleiding tot aanspraak op of leiden tot de plicht van vervanging van het geleverde product en/of schadevergoeding.
 4. Boshoeve kan nooit aansprakelijk worden gehouden indien schade aan een geleverd product is te wijten aan opzet en/of grove schuld, en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van de klant.
 5. Bevat het geleverde product van Boshoeve gebreken, dan is de aansprakelijkheid jegens de klant beperkt tot hetgeen hiervoor onder 1, 2 en 3 is bepaald. Daarnaast zal de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen het bedrag van € 3.000,- niet te boven gaan.

6 Gebreken en/of niet-conforme levering

 1. Het geleverde product dient door de klant bij aflevering te worden gecontroleerd op zichtbare gebreken. Tevens dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst voldoet.
 2. Zichtbare gebreken en/of niet-conforme leveringen dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te worden medegedeeld aan Boshoeve. Boshoeve is bij iedere reclamaties, slechts gehouden tot vervanging van het geleverde dan wel wanneer dat niet mogelijk is, restitutie van de aankoopsom van het gebrekkige/niet-conforme gedeelte van de bestelling.

7 Retourzending

 1. Boshoeve is alleen gehouden retourzendingen van geleverde producten te accepteren, indien;

-          Het product schoon en ongebruikt is;

-           Het product compleet, in originele verpakking en zich in originele staat bevindt;

-          Het product niet reeds is verwerkt, ingebouwd dan wel gemonteerd is geweest

-           Indien bijbehorende handleidingen, montagematerialen en/of accessoires zijn geleverd, deze tevens retour worden gezonden in de originele verpakking

    2. De kosten voor retour zendingen zijn voor rekening van de klant.  Indien tijdens de retour zending schade wordt toegebracht aan het product, is deze schade voor risico en rekening van de klant. Boshoeve accepteert geen remboursverzendingen.

8 Geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen Boshoeve en de klant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien Boshoeve en/of de klant onderling niet tot overeenstemming weten te komen over een geschil, dient deze te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Boshoeve Hout- en Bouwmaterialen BV

Sluiskade 8
7681 KE  Vroomshoop(Ov)

Telefoon: (0546) 645600
Mobiel: 06 12536325

Mail: Info@boshoeve.com